Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Statut

 

 

                                                       WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PODATKOWEGO


Spis treści:

Rozddział I   - Postanowienia ogólne.

Rozdział II    - Cele i sposoby ich realizacji.

Rozdział III   - Członkowie, ich prawa i obowiazki.

Rozdział IV   - Władze Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Rozdział V    -  Biuro Stowarzyszenia.
Rozdział VI   - Majątek Stowarzyszenia.
Rozdział VII  - Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia. Postanowienia końcowe.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 


Art. 1

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe  jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, w dalszej części Statutu zwanym „Stowarzyszeniem".


Art. 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

Art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Poznań.


Art. 4

Stowarzyszenia działa na podstawie niniejszego Statutu, zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach  i posiada osobowość prawną.

 

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.


Art. 6

1. Stowarzyszenie  ma  prawo  być  udziałowcem  spółki  z  ograniczoną odpowiedzialnością  lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Art.7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
 

 

Art. 8

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 


Rozdział II

 

Cele i sposoby ich realizacji


Art. 9


Cele Stowarzyszenia:

1)  dbałość o właściwy poziom etyki i solidarności członków Stowarzyszenia,

2)  pomoc społeczną i reprezentowanie interesów podatników przed organami ustawodawczymi, administracyjnymi, skarbowymi i samorządowymi w zakresie rozwiązywania społecznie istotnych problemów podatkowych indywidualnych i grupowych,

3)  popularyzację prawa podatkowego i wiedzy o podatkach oraz podnoszenie kultury prawnej,

4)  kształtowanie ocen i opinii na temat projektów prawa podatkowego oraz obowiązujących w tym zakresie aktów prawa,

5)  współpracę z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi w zakresie opiniotwórczym systemu prawa podatkowego,

6)  współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

7)  współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie stosowania i przestrzegania prawa podatkowego,

8)  organizację szkoleń i seminariów, a w szczególności z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, ekonomii oraz innych dziedzin prawa i działalności gospodarczej,

9)  doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

10) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,

11) organizowanie życia koleżeńskiego poprzez prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

12) prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wolontariuszy Stowarzyszenia na rzecz kształcenia, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia,

13) wspieranie członków Stowarzyszenia w wypadkach losowych, a w szczególności osób niepełnosprawnych.


                                                                                        Art.10

Działalność Stowarzyszenia obejmuje w szczególności:

1)  organizowanie  konferencji, sympozjów, paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli środowisk prawniczych i doradców podatkowych, podmiotów gospodarczych, władz państwowych i samorządowych oraz wszystkich innych zainteresowanych,

2)  organizowanie szkoleń i seminariów dla osób i podmiotów gospodarczych zainteresowanych problematyką podatkową i działalnością gospodarczą,

3)  współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i unijnymi,

4)  współpracę ze środkami masowego przekazu,

5)  publikowanie  wydawnictw  o  treści podatkowej - periodyki,  skrypty, podręczniki, poradniki, wydawnictwa multimedialne oraz elektroniczne,

6)  współpracę z korporacjami zawodowymi zainteresowanymi problematyką prawa podatkowego oraz działalnością Stowarzyszenia,

7)  organizowanie bezpłatnych konsultacji dla podatników,

8)  bezpłatnych porad dla podatników – osób fizycznych - w okresie składania rocznych zeznań podatkowych,

9)  organizowanie szkoleń, kursów zawodowych i innych form kształcenia ustawicznego w zakresie rachunkowości i podatków dla bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy dla potrzeb biur rachunkowych, doradztwa podatkowego i innych,

10) wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości poprzez formy kształcenia ustawicznego w zakresie rachunkowości i podatków dla małych i średnich przedsiębiorców oraz pracowników tych firm,

11) działania na rzecz integracji europejskiej oraz propagowanie europejskich standardów, norm i dyrektyw prawa podatkowego,

12) inne zadania w zakresie pożytku publicznego w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia określanych przez jego organy i członków.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


Art. 11


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

 

Art. 12

Członkami Stowarzyszenia są:

1. Członkowie  założyciele - podpisujący  niniejszy  Statut, którzy wraz z  zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

2. Członkowie zwyczajni - osoby fizyczne popierające cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską.

3. Członkowie  wspierający - osoby  prawne  deklarujące  wszechstronną  pomoc  na rzecz Stowarzyszenia, które złożą oświadczenie woli.

4. Rodzaj i formę wsparcia członkowie wspierający ustalają wraz z Zarządem Stowarzyszenia.

5. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

Art. 13

Osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.


Art. 14

Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w art. 12 niniejszego Statutu.


Art. 15

1.  Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

     a)  czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

     b)  prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

     c)  prawo do udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

     d)  prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji;

     e)  prawo do korzystania ze świadczeń, lokali, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia;

     f)   prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2.  Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

     a)  swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia;

     b)  dbać o jego imię;

     c)  popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

     d)  przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

     e)  terminowo opłacać składki członkowskie.
3.  Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem praw  zapisanych w art.15 ust.l pkt. a).

 

Art. 16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

    a) likwidacji osoby prawnej;

    b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia;

    c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

    d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

    a) niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej roku;

    b) utraty osobowości prawnej przez członka.

4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

    a)  nieprzestrzegania  przez  członka  postanowień  Statutu, regulaminów i uchwal  władz Stowarzyszenia;

    b)  działania na szkodę Stowarzyszenia;

    c)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub utratę praw publicznych.

                                                                                      
                                                                                     Art. 
 17                                                                                   

Walne Zebranie Członków może nadać, w drodze uchwały,  na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, tytuł członka honorowego Stowarzyszenia.
Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia może zostać nadany członkowi zwyczajnemu lub innej osobie fizycznej.
Członkowi honorowemu nie przysługują żadne prawa i obowiązki przewidziane dla członków Stowarzyszenia przepisami niniejszego statutu z zastrzeżeniem ust.4.
Członkowi zwyczajnemu, któremu  przyznano tytuł członka honorowego nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani obowiązki.
 

 
Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia

Art. 18

 

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
 

Art. 19

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

Art. 20
0  ile postanowienia  Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.


                                                                           Walne Zebranie Członków


Art. 21

1.  Walne  Zebranie  Członków jest  najwyższą władzą  Stowarzyszenia  i  może  mieć  charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
2.  Walne  Zebranie  Członków  zwoływane jest  przez  Zarząd  -  sprawozdawcze  raz  na  rok, sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
     a) z własnej inicjatywy;

     b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

     c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
6.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.  Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
8.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
     a) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia;

     b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;

     c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;

     d) ustalanie liczby członków władz w granicach przewidzianych Statutem;

     e) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;

     f)  udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

     g) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia;

     h)  podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd;

     i)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek;

     j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

     k)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków;

     l) ustalanie wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich;

    m)  powołanie Biura Stowarzyszenia.

9.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na l4 dni przed jego terminem.
10. W razie braku quorum określonego w art.20 niniejszego Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmiany oraz odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków  w pierwszym terminie; w drugimterminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
12. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

                                                                                      
Zarząd

                                                                                               
Art. 22

1.  Zarząd  Stowarzyszenia składa się z 3  do 5 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach.
2.  W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci  albo niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
3.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu.
4.  Zarząd  kieruje  działalnością  Stowarzyszenia  i  reprezentuje  je  na  zewnątrz.  Zarząd  jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
5.  Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
    a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;

    b) podejmowanie  uchwał  o  przyjęciu,  skreśleniu  lub  wykluczeniu  członków zwyczajnych  i wspierających;

    c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

    d) opracowywanie  planów  i  programów działalności Stowarzyszenia  oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia;

    e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia;

    f)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowaniem jego funduszami;

    g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

    h) powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia;

    i)  składanie sprawozdań ze swej  działalności  Walnemu Zebraniu Członków;

    j)  zatrudnianie dyrektora Biura oraz innych pracowników w razie powołania przez Walne Zebranie Członków.

6.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub sekretarz w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7.  Pracami Zarządu kieruje prezes.
8.  Zarząd na zewnątrz jest reprezentowany przez prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
9.  W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia, prezes może podejmować stosowne decyzje. 0 decyzjach tych informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
 

                                                                              Komisja Rewizyjna


  Art. 23

1.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3-5  osób  wybieranych  przez  Walne  Zebranie  Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.
2.  W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
4.  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
     a)  nadzorowanie i kontrola całokształtu działalności  Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;

     b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków;

     c)  wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;

     d) powoływanie biegłych i ekspertów w zakresie kontrolowanych spraw.

5.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 

Rozdział V


Biuro Stowarzyszenia


Art. 24

1.  Biuro Stowarzyszenia powoływane jest  w drodze uchwały przez Zarząd.
2.  Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez zarząd Stowarzyszenia.

3.  Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.
4.  Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia, a także nawiązywania i rozwijania współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi prowadzącymi podobną działalność.
5.  Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.


                                                                                      Art. 25
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes i członek Zarządu. Zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dwom innym członkom Zarządu działającym łącznie.

                                                                                                
Art. 26
Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.


                                                                                            
Rozdział VI   

Majątek Stowarzyszenia

                                                                                                
                                                                                       Art. 27

1.  Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
     a)  składki członkowskie;
     b)  dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
     c)  darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki;
     d)  dotacje i subwencje;
     e)  dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;
     f)  dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą  być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.


                                                                                  
Rozdział VII

                                                               
                                                               Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

                                                                                                
                                                                                        Art. 28

1.  Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
     a)  podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków;
     b)  wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2.  Uchwała Walnego  Zebrania Członków o rozwiązaniu  Stowarzyszenia może być  podjęta  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów. Postanowienia treści art. 21 ust. 11 Statutu stosuje się odpowiednio.
3.  Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały, o przeznaczeniu majątku na określony cel orzeka Sąd.
4 .  Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
5.   Koszty  likwidacji, a w szczególności  wynagrodzenie  likwidatora  pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.


                                                                           Postanowienia końcowe
                                                                                                 
                                                                                         Art. 29

Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

                                                                                                
      Art. 30

Statut wchodzi w życie po  uprawomocnieniu  się  postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub zmian w Statucie.

 

 

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko