Informacja

Doradca 1 2017

Szanowni Czytelnicy, zapraszając do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Doradca”, pragniemy Państwu zasygnalizować ważne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązy [ ... ]


Doradca nr 4 2016

Szanowni Czytelnicy, przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie swojej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają nas w najbliższym czasie. Tym razem początek [ ... ]


Doradca nr 3 2016

Zapraszając do lektury nowego wydania kwartalnika „Doradca” pragniemy Państwu przedstawić niektóre zmiany w przepisach prawnych dotyczące podatków CIT, PIT i VAT . Polecamy też zapoznanie s [ ... ]


Other Articles

Newsletter

Newsletter


Szkolenie „Praktyczne problemy podatnika w 2017 roku i metody ich rozwiązań”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami rozliczania podatku VAT po nowelizacji, pod kątem wprowadzenia nowych sankcji w przepisach kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego. Uczestnicy uzyskają również informację o nowych obowiązkach ewidencyjno-dowodowych celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych.

Tematem całodniowego spotkania będą:

 

Praktyczne problemy podatnika w 2017 roku i metody ich rozwiązań”,

 

które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017r.(piątek) godz. 10:00 – 17:30 w REGATTA HOTEL RESTAURACJA SPA w Poznaniu- Kiekrz, ul. Chojnicka 49 (www.regattahotel.pl).

Szkolenie poprowadzi:

Luiza Pieprzyk specjalista w zakresie podatku od towarów i usług , zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i krajach Unii Europejskiej. wieloletni pracownik organów skarbowych, doświadczony i ceniony wykładowca, konsultant w  firmach szkoleniowych i prawnych;

 

 1. Problemy podatnika VAT po nowelizacji przepisów

 • KONSTYTUCJA DLA BIZNESU – co to oznacza dla podatnika VAT?

 • Kiedy urząd skarbowy może wymierzyć sankcje w VAT – nowe zagrożenia 2017 – WAŻNE!

 • Nowe kary, limity w kks – WAŻNE !

 • Nowelizacja kodeksu karnego – ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM I OSZUSTWOM W VAT !

 • Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2017

 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2017 r. – kto i jak odpowiada?

 • Aspekty dowodów potwierdzających transakcje sprzedaży zakupu w podatku VAT – NOWE WYMOGI 2017

 • Objaśnienia prawne i broszury MF

 • Rejestracja i wykreślanie podatnika VAT z rejestru podatników czynnych – kontrowersje nowelizacji

 • Nowe stanowisko MF w sprawach rozliczeń VAT

 • Pytania kontroli w transakcjach krajowych i zagranicznych

2. Praktyczne problemy podatnika podczas rejestracji nowej działalności gospodarczej

 • Oczekiwanie na rejestrację podatnika VAT a prowadzenie działalności gospodarczej

 • E-PODATNIK – NAJWAŻNIEJSZY DOWÓD NA RZETLNOŚĆ TRANSAKCJI

 • Zagrożenia dla pełnomocników firm rejestrujących działalność gospodarczą od roku 2017 .

 • Problemy z wykreśleniem z rejestru podatników – nowe kontrowersyjne zasady

 • Utrata statusu podatnika VAT i VAT UE – problematyka rejestracji

 • Rozliczenie podatku naliczonego i należnego w WNT i imporcie usług po zmianach – koniec neutralności podatkowej!

3. Praktyczne rozwiazywanie problemów w ewidencjonowaniu rozliczaniu transakcji unijnych PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH I CELNYCH

 

▪ Korygowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz usług zagranicznych w VAT-7 i VAT-UE – zasady terminy

▪ Terminy rozliczania transakcji WNT w przypadku braku, opóźnienia w otrzymaniu faktury od kontrahenta

▪ Kursy walut stosowane do rozliczania korekt transakcji zagranicznych – zasady i orzecznictwo

▪ Dowody potwierdzające transakcje a deklarowanie transakcji w VAT-UE

▪ Transakcje łańcuchowe, odprawy zagraniczne a rozliczenia w VAT-UE .

 

4. Dyskusja.

 

* * * * * * * * * *

 

Warunki uczestnictwa w karcie zgłoszenia (w załączeniu).

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 7 punktów za udział w szkoleniu.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zarezerwowanych dla uczestników szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty przyjmujemy wyłącznie do dnia 23 maja 2017 r., bez uwzględnienia zgłoszeń po wyznaczonym terminie. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie spowoduje obciążenie uczestnika pełną kwotą.
Karta zgłoszenia

 

 

 

 
Sykolenie : Zatrudnianie cudzoziemców, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Sykolenie które odbędzie się 5 czerwca 2017 (poniedziałek) w godz. 9:00-14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Dropko - specjalista z zakresu prawa pracy, doświadczony praktyk, na co dzień rozstrzygający problemy z tej tematyki.

 

PROGRAM :

 

CUDZOZIEMCY


1. Regulacje prawne dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP
2. Podział cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy

- Grupa I – cudzoziemcy uprzywilejowani

- Grupa II – cudzoziemcy z wymogiem dotyczącym podstawy pobytu lecz zwolnieni z obowiązku
posiadania zezwolenia na pracę

- Grupa III – cudzoziemcy z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na pracę oraz podstawy pobytu

3. Grupa II – omówienie

- zakres podmiotowy

- maksymalny okres zatrudnienia bez zezwolenia na pracę

- pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

* treść i procedura rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy

* moc obowiązująca oświadczenia

* obowiązki cudzoziemca w związku z zarejestrowaniem oświadczenia przez pracodawcę

* obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionego cudzoziemca

* nielegalne zatrudnienie na podstawie zarejestrowanego oświadczenia

* możliwości dalszego zatrudnienia cudzoziemca po upływie ważności oświadczenia

4. Grupa III – omówienie

* zezwolenia na pracę tryb i procedura uzyskania

* obwiązki podmiotu zatrudniającego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

* legalny pobyt na terytorium RP – dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca

- wizy i ich rodzaje

* zezwolenie na pobyt czasowy i pobyt stały – omówienie procedury uzyskania

* karta pobytu, Karta Polaka – omówienie

* jednolite zezwolenie na pracę i pobyt – omówienie procedury uzyskania

5. Wykroczenia i odpowiedzialność sankcyjna związania z zatrudnianiem cudzoziemców

6. Przestępstwa związane z zatrudnianiem cudzoziemców

7. obowiązki wynikające z ustawy o języku polskim

 

KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

 1. Podmioty podlegające kontroli organów PIP

 2. Uprawnienia inspektora pracy podczas kontroli

 3. Ograniczenia w zakresie kontroli wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ich wpływ na organy PIP

 4. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego

 5. Środki prawne wydawane przez Inspektora Pracy oraz tryb ich zaskarżania

 

WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

 

 1. Omówienie wykroczeń przeciwko prawom pracownika wynikających z Kodeksu pracy oraz innych ustaw

 2. Tryb postępowania w sprawie o wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 3. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika i tryb ich ścigania

 

 

 

 

* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 7 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Cena za szkolenie obejmuje pakiet kawowy oraz materiały w formie elektronicznej wysłane przed terminem wykładu. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy”,

które odbędzie się 5 czerwca 2017 (poniedziałek) w godz. 9:00-14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Dropko - specjalista z zakresu prawa pracy, doświadczony praktyk, na co dzień rozstrzygający problemy z tej tematyki.

 

PROGRAM :

 

CUDZOZIEMCY


1. Regulacje prawne dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP
2. Podział cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy

- Grupa I – cudzoziemcy uprzywilejowani

- Grupa II – cudzoziemcy z wymogiem dotyczącym podstawy pobytu lecz zwolnieni z obowiązku
posiadania zezwolenia na pracę

- Grupa III – cudzoziemcy z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na pracę oraz podstawy pobytu

3. Grupa II – omówienie

- zakres podmiotowy

- maksymalny okres zatrudnienia bez zezwolenia na pracę

- pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

* treść i procedura rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy

* moc obowiązująca oświadczenia

* obowiązki cudzoziemca w związku z zarejestrowaniem oświadczenia przez pracodawcę

* obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionego cudzoziemca

* nielegalne zatrudnienie na podstawie zarejestrowanego oświadczenia

* możliwości dalszego zatrudnienia cudzoziemca po upływie ważności oświadczenia

4. Grupa III – omówienie

* zezwolenia na pracę tryb i procedura uzyskania

* obwiązki podmiotu zatrudniającego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

* legalny pobyt na terytorium RP – dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca

- wizy i ich rodzaje

* zezwolenie na pobyt czasowy i pobyt stały – omówienie procedury uzyskania

* karta pobytu, Karta Polaka – omówienie

* jednolite zezwolenie na pracę i pobyt – omówienie procedury uzyskania

5. Wykroczenia i odpowiedzialność sankcyjna związania z zatrudnianiem cudzoziemców

6. Przestępstwa związane z zatrudnianiem cudzoziemców

7. obowiązki wynikające z ustawy o języku polskim

 

KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

 1. Podmioty podlegające kontroli organów PIP

 2. Uprawnienia inspektora pracy podczas kontroli

 3. Ograniczenia w zakresie kontroli wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ich wpływ na organy PIP

 4. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego

 5. Środki prawne wydawane przez Inspektora Pracy oraz tryb ich zaskarżania

 

WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

 

 1. Omówienie wykroczeń przeciwko prawom pracownika wynikających z Kodeksu pracy oraz innych ustaw

 2. Tryb postępowania w sprawie o wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 3. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika i tryb ich ścigania

 

 

 

 

* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 7 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Cena za szkolenie obejmuje pakiet kawowy oraz materiały w formie elektronicznej wysłane przed terminem wykładu. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 
"Umowy zlecenia 2017 rok. Nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym. Czas pracy - zmiany przepisów, planowanie i rozliczanie"

Szkolenie "Umowy zlecenia 2017 rok. Nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym. Czas
pracy - zmiany przepisów, planowanie i rozliczanie", które odbędzie się 26 kwietnia 2017 (środa) w godz. 9:00-14:00 w Centrum
Konferencyjnym ADAM'S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Dropko - specjalista z zakresu prawa
pracy, doświadczony praktyk, na co dzień rozstrzygający problemy z
tej tematyki.

PROGRAM :

I. Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r.:
1. minimalna stawka godzinowa a minimalne wynagrodzenia za pracę?
2. stawka godzinowa przy umowie cywilnoprawnej w 2017 r.?
3. jakie umowy cywilnoprawne będą wyłączone od zastosowania stawki
minimalnej?
4. podmioty będące adresatami nowych przepisów
5. sposób wynagradzania ustalony przez strony a obowiązek stosowania
minimalnej stawki godzinowej?
6. termin wymagalności świadczenia przy umowie zlecenia zawartej na czas
dłuższy niż miesiąc
7. nie terminowa wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki
godzinowej?
8. wykonywanie umowy cywilnoprawnej jest przez kilka osób lub powierzenie
ich wykonania osobie trzeciej. Komu wypłacać wynagrodzenie ?
9. potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi
10. nowe przepisy a stare umowy.
11. nowe uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie
egzekwowania nowych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
12. w jaki sposób będzie można zakwestionować rozstrzygnięcie PIP?
13. odpowiedzialność za naruszanie przepisów ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu.

II. Umowy terminowe
1. Nowe zasady terminowego zatrudniania - geneza zmian
2. Nowe zasady limitowania umów na czas określony
3. Maksymalny czas trwania umowy o pracę zawartej na czas określony
4. Czy możliwe jest zawarcie umowy terminowej na okres dłuższy niż 33
miesiące ?
5. Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych
6. Do jakich umów terminowych nie będą miały zastosowanie nowe przepisy ?
7. Co z umowami o pracę zawartymi na czas określony trwającymi w dniu
wejścia w życie nowych przepisów ?
8. Wydawanie świadectw pracy potwierdzających okres zatrudnienia na
podstawie umów terminowych

III. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

1. Obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
2. Okres, na który należy tworzyć rozkład czasu pracy oraz jego forma
3. Odstępstwa od obowiązku tworzenia rozkładu czasu pracy
4. Zmiana harmonogramu czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
5. Archiwizacja harmonogramów czasu pracy
6. Po co tworzyć harmonogram ?
7. O czym należy pamiętać, opracowując harmonogram?
8. Odpoczynki pracownicze
- odpoczynek dobowy i równoważny odpoczynek dobowy
- odpoczynek tygodniowy (regularny i skrócony).
9. Okresy aktywności zawodowej pracownika i ich wpływ na odpoczynki
pracownicze
10. Szkolenia, narady, konferencje w trakcie obowiązującego pracownika
rozkładu czasu pracy oraz
w dniach wolnych od pracy
11. Jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej ?

IV. Godziny nadliczbowe

1. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

- refundacja naturalna - zasady udzielania
czasu wolnego

- refundacja finansowa - zasady ustalania
normalnego wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych i dodatku za
pracę w godzinach nadliczbowych

- pora nocna i jej wpływ na pracę w
godzinach nadliczbowych

2. Godziny nadliczbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy.

V. Czas pracy po ostatnich zmianach 23 sierpnia 2013r.

1. Nowe zasady odpracowywania wyjść prywatnych (omówienie regulacji
dotychczasowych i
obecnych

2. Różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy omówienie ruchomego
systemu czasu pracy

3. Rozliczanie czasu pracy przy nierównomiernym rozłożeniu czasu pracy w
okresie rozliczeniowym

4. Zakres stosowania przerywanego czasu pracy

5. Dopuszczalność stosowania przedłużonego do 12 miesięcy okresu
rozliczeniowego czasu pracy

6. Dwukrotne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie roboczej po 23 sierpnia
2013r.

7. Wynagrodzenie pracownika przy nierównomiernym rozłożeniu czasu pracy w
okresie
rozliczeniowym

8. Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia
pracy po wprowadzonych zmianach

9. Najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie
interpretacji przepisów
o czasie pracy po 23 sierpnia 2013r.

* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia
opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00
zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym
potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy
je przesłać najpóźniej 7 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla
Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty
zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub
faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie
skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Cena za szkolenie obejmuje
pakiet kawowy oraz materiały w formie elektronicznej wysłane przed terminem
wykładu. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat
potwierdzający ich udział.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 
Kurs SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W 2017 R

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe
zaprasza na 4-dniowy kurs:

„SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W 2017 R.”     

Celem 4-dniowego kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.
Program kursu uwzględnia zmiany w przepisach podatkowych VAT obowiązujące w 2017 roku.

Korzyści dla uczestników:
● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,
● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,
● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,
● zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,
● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.

Profil uczestnika: każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy.

Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

Terminy zajęć w godzinach 8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

11 marca (sobota); 12 marca 2017 r. (niedziela);
18 marca (sobota); 19 marca 2017 r. (niedziela)

Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu

Cena obejmuje : materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.

Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

PROGRAM

„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2017 r.”11 marca 2017 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 minMODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i
odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym
głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz
warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej
elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość
dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części
ćwiczeniowej.

1. 1. Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową
2. Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT
3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:
czynności opodatkowane za zasadach WDT,
przemieszczenia towarów po krajach UE
przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika
czynności wyłączone z WDT
4. Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT
5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
6. Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania
7. Warunki zastosowania stawki 0% VAT
● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie
● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT
● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji w WDT
● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE
8. Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta
9. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika
● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę
● dokumentowanie WDT – uchwała NAS
● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%
● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie
● faktura korygująca w WDT
● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT
● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT
10. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
● obniżenie ceny
● wymiana towaru na niewadliwy
● naprawa towarów
● zwrot wywiezionego towaru
● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspolnotowej
● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT
11. Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości
12. Usługi związane bezpośrednio z WDT
13. Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski
● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów od XII 2008
14. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE
15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.12 marca 2017 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której
podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego
rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny,
jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne.
Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.

1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów
2. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
3. Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
4. Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT
5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT
6. Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnatrzwspólnotowym i wyłączonych
● czynności zrównane z nabyciem wewnatrzwspólnotowym i ich dokumentacja
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi
● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL
● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT
8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:
● darowizna z kraju UE a WNT
● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy
9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki
● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki
10. Podstawa opodatkowania w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania
● inne należności a podstawa opodatkowania
● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu
● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą
● rabaty a podstawa opodatkowania WNT
● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania
● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania
● import usług transportowych a WNT
11. Dokumentowanie WNT
● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT
● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych
● zwrot i wymiana towarów
● naprawa towarów w związku z reklamacją
● nadwyżki, niedobory w ramach WNT
● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego
13. Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów
14. Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego
15. Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT
16. Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE18 marca 2017 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE

Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego
rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków
dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się
prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VATUE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.

1. Transakcje wielostronne
● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych
● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,
● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,
● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi
● sprzedaż towarów w składzie celnym
● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE
● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego
● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów
● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru
● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca
2. Magazyny konsygnacyjne
● pojęcie magazynów konsygnacyjnych
● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny
● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego
● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce
3. Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● pojęcie nowego środka transportu
● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT
● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE
● rozliczanie nabycia samochodu
● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną
● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT
● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT
4. Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnatrzwspólnotowych
● rejestracja podatnika VAT UE
● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne
● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe
● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.
● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.
● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.19 marca 2017 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym

Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości
zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność
rozpoznania transakcji pod kąte, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.
Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,
których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.

Usługi zagraniczne
1. Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi niepodlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych
2. Zasady rozliczania usług zagranicznych
● dokumentacja usług zagranicznych
● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,
● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług
● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania
● pojęcie zwykłego miejsca pobytu
● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia
3. Usługi świadczone na rzecz podatników
● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników
● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników
● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
● moment powstania obowiązku podatkowego
4. Import usług
● pojęcie importu usług
● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.
● odliczenie VAT z tytułu importu usług
● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT
● import usług a zwolnienie podmiotowe
● reklamacje w imporcie usług
● faktura wewnętrzna w imporcie usług
● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy
● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju
● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru
5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.
6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.
7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011 – zmiany od 1 lipca 2011 r.
● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika
● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika
● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji
● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji
● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania
● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT
● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT
● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT
8. Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług
● usługi związane z nieruchomościami
● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych
● usługi pośrednictwa
● usługi wynajmu
● usługi niematerialne
● usługi na rzeczach ruchomych
● przerób uszlachetniający
● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych
● usługi restauracyjne i cateringowe
● usługi turystyczne
9. Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

 
Szkolenie II. „Zmiany CIT, PIT 2017 oraz aktualne problemy w podatkach dochodowych”

Szkoleniektóre odbędą się 27 stycznia 2017 (piątek) godz. 9:00 – 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan  Tomasz Beger - – ekspert w dziedzinie podatku dochodowego oraz specjalista         w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Doradca podatkowy w Grupie Firm Doradczych RSM Poland KZWS. Doświadczony i ceniony wykładowca.


CEL SZKOLENIA:  Przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkami wynikającymi z zakończenia roku podatkowego w zakresie podatków dochodowych. Ponadto zostaną przedstawione najważniejsze orzeczenia lub interpretacje, które miały wpływ na praktykę stosowania przepisów o podatkach dochodowych w roku 2016.
Zostaną także zasygnalizowane najważniejsze zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

PROGRAM :

I. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, m.in.:
1) Przychody, w tym: przychody przedsiębiorcy z nieodpłatnych świadczeń, umorzenie i przedawnienie zobowiązań, moment powstania przychodu i rozpoznania korekt faktur przychodowych; bonusy retrospektywne i premie pieniężne;
2) Koszty uzyskania przychodów, w tym: reprezentacja, rezerwy i odpisy, niedostateczna kapitalizacja (wraz ze zmianami od 2015 r.), alternatywna metoda rozliczania kosztów odsetkowych, świadczenia na rzecz pracowników, podwyższenie kapitału i dopłaty, kary umowne i odszkodowania, moment potrącenia kosztów w czasie  i rozpoznania korekt faktur kosztowych, dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów;
3) Korekta kosztów uzyskania przychodów – zmiana od 1 stycznia 2016 r., skutki w trakcie i na koniec roku podatkowego;
4) Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat na rzecz nierezydentów.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika
1) Identyfikacja przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych po uchwale NSA z dnia 24.10.2011 r. oraz wyroku TK  z 08.07.2014 – aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych

III. Zmiany, które wejdą w życie w roku 2017, w tym:
1) Nowe obowiązki dokumentacyjne: transakcje z podmiotami powiązanymi i ceny transferowe;
2) Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP,
3) Wprowadzenie klauzuli beneficial owner,
4) 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,
5) Limit płatności gotówkowych a koszty podatkowe,
6) Pytania i odpowiedzi.


* * * * * * * * * *
Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 200,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 300,00 zł dla osób pozostałych.  Natomiast odpłatność za szkolenie z podatków dochodowych wynosi 160,00 zł  dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych.  Zgłoszenia   przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

Karta zgłoszenia

 

 

 

 


Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2016 Realizacja: intermedialna.pl