Informacja

Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Doradca 2 2017

W poprzednich wydaniach „Doradcy” dużo miejsca poświęciliśmy zmianom w przepisach, a zwłaszcza kolejnej nowelizacji VAT i nowym obowiązkom dotyczącym JPK VAT, które nadal budzą wiele wąt [ ... ]


Doradca 1 2017

Szanowni Czytelnicy, zapraszając do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Doradca”, pragniemy Państwu zasygnalizować ważne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązy [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Podatek od towarów i usług - omówienie wybranych zagadnień przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. oraz projektowanej na 2018 r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej tzw. podzieloną płatność

Szkolenie które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) (godziny zostaną podane później)    w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997-1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Doświadczony i ceniony wykładowca.

PROGRAM :

1. Podzielna płatność – projektowana procedura bezpiecznego odliczania kwot podatku naliczonego.
a) Co to jest „rachunek VAT” i kto jest obowiązany go mieć ?
b) Na czym polega procedura podzielnej płatności ?
c) Preferencje i ryzyka wprowadzenia podzielnej płatności dla podatników, tj. sprzedawcy i nabywcy, uczestniczących w transakcji.

2. Projektowana nowelizacja ustawy w sprawie kryteriów technicznych wymaganych od 2018r. dla kas rejestrujących.
a) Faktury wystawiane wyłącznie do paragonów z NIP-em nabywcy.
b) Wycofywanie kas rejestrujących z papierową kopią paragonu.
c) Podmioty zobowiązane w pierwszej kolejności do instalowania kas z pamięcią cyfrową.
d) Ulga na nabywane kasy rejestrujące.

3. Zmiany od 1 lipca 2017 r. dotyczące usług związanych z finansowymi i ubezpieczeniowymi.
a) uchylenie przepisów w zakresie zwolnienia z VAT usług odrębnych i niezbędnych do  usług ubezpieczeniowych oraz usług finansowych,
b) ograniczony zakres zwolnienia z VAT usług ściśle związanych z usługami finansowymi oraz usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

4. Przepisy ustawy o VAT dotyczące robót budowlanych – wprowadzenie odwrotnego obciążenia dla robót wykonywanych przez podwykonawców.
a) Roboty budowlane objęte załącznikiem nr 14 do ustawy.
b) Konieczność odwołania się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
c) Kto to jest - podwykonawca robót budowlanych.
d) Fakturowanie i moment obowiązku podatkowego – rozliczenie u wykonawcy oraz nabywcy robót budowlanych.
e) Przepisy kolizyjne dotyczące robót budowlanych wykonanych w 2016r. oraz pobranych zaliczek na poczet robót wykonywanych w 2017r.
f) Zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego według najnowszego orzecznictwa.
g) Konsekwencje podatkowe wynikające z wadliwie zafakturowanych robót budowlanych.

5. Obniżanie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwzględnieniem zmian dotyczących „odwrotnego obciążenia”.
a) Ujęcie kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego.
b) Odliczenie kwoty podatku naliczonego pod warunkiem otrzymania faktury (w tym również w przypadku odpłatnych WNT).
c) Uwzględnienie transakcji objętych mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia we właściwej deklaracji podatkowej.
d) Odliczenie kwoty podatku naliczonego po uprzednim złożeniu deklaracji podatkowej – możliwość korekty rozliczenia podatku.
e) Ujmowanie kwot podatku naliczonego wynikających z otrzymanych faktur korygujących.

6. Przypadki ograniczenia oraz braku prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego
a) Odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na nabycie i eksploatację samochodów mniejszych niż 3,5 t. (DMC).
b) Odliczenia podatku od nabywanych usług cateringowych, gastronomicznych i noclegowych.
c) Faktury wadliwe – niedające prawa do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego.
d) Faktury „puste” – przypadki, w których uznaje się zakupy podatników za udokumentowane „pustymi fakturami”.
e) Możliwość zastosowania przez organ sankcji tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego – 30% i 100% kwoty zawyżonego podatku naliczonego.

 

Karta zgłoszenia


* * * * * * * * * *
Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 240,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 340,00 zł dla osób pozostałych.  Natomiast odpłatność za szkolenie z podsumowania zmian wynosi 160,00 zł  dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia   przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 
Podsumowanie zmian w podatkach na 2018 rok

Szkolenie które odbędą się 20 stycznia 2018 (sobota) godz. 9:00 – 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan  Krzysztof Budasz – doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw). Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowania optymalnych struktur podatkowych. Jest współautorem publikacji podatkowych: "Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych" - Diffin 2013 oraz "Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania" - Diffin 2012. Prowadzi liczne szkolenia podatkowe. Ukończył Studium Prawa Niemieckiego organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet w Hamburgu.
PROGRAM :

1. Mechanizm podzielonej płatności w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników
a. Kiedy wystąpi podzielona płatności,
b. Czy płatność podzielona będzie obowiązkowa,
c. Zasady dysponowania przez podatnika rachunkiem wydzielonym.
2. Zmiany dotyczące JPK-VAT i JPK_WB
3. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych:
a. wyodrębnienie dochodów z zysków kapitałowych i dochodów operacyjnych,
b. ograniczenie w zakresie ujmowania kosztów usług niematerialnych,
c. ograniczenie w zakresie ujmowania kosztów zadłużenia,
d. zmiana zasad rozliczania sprzedaży wierzytelności,
e. zmiany w zakresie amortyzacja i wykorzystania wartości niematerialno-prawnych zbytych i ponownie nabytych
f. wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu,
g. podwyższenie wartości jednorazowej amortyzacji,
h. zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
i. podwyższenie kwoty wolnej od podatków,
j. zwiększenie limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.
4. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – wzrost uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej
5. Projekt zmian przewidujący wprowadzenie kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
6. Projekt zmian przewidujący publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco.
7. Upublicznienie danych podatkowych podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK)
8. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
a. zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej,
b. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,
c. centrum badawczo—rozwojowe.

 

Karta zgłoszenia


* * * * * * * * * *
Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 240,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 340,00 zł dla osób pozostałych.  Natomiast odpłatność za szkolenie z podsumowania zmian wynosi 160,00 zł  dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia   przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 
Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

Szkolenie przeprowadzane w formie warsztatów nie jest prowadzone od podstaw, a zatem osoby początkujące powinny wybrać kurs 4 modułowy weekendowy.

CEL SZKOLENIA: Sprzedaż dla kontrahentów zagranicznych jest premiowana w obrocie preferencyjną, - zerową lub nie podlegającą stawką VAT. Jest to jeden z najbardziej ulubionych obszarów kontroli organów podatkowych. Coraz częściej zmieniają się wytyczne US i MF odnośnie dowodów, jakie powinien posiadać podatnik, w celu udowodnienia, że przysługuje mu stawka 0%. Warto zapoznać się z nowymi na 2017 r. wytycznymi, które wykreowała linia orzecznicza polskich sądów oraz orzecznictwo ETS.

PROGRAM :

1. Sprzedaż towarów do kontrahentów unijnych – warsztaty praktyczne

- zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT

- przemieszczanie towarów po krajach UE

- data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT

- problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych

- terminy wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż do UE

- ustalanie ceny transakcji – podstawa opodatkowania

- rozliczanie i dokumentowanie korekt sprzedaży do kontrahentów UE

- stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta

- reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

- obniżenie ceny, wymiana towaru na niewadliwy, ● naprawa towarów, zwrot wywiezionego towaru

- braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej

- kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT

- nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości

- sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE

- transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi

- TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE w sprzedaży

2. Eksport towarów do kontrahentów zagranicznych – warsztaty praktyczne

- poprawna kwalifikacja transakcji - kalkulacja ceny transakcji towarowych w transakcjach zagranicznych

- rozróżnienie transakcji: WDT - eksport,

- stawka 0% VAT w eksporcie - konsekwencje finansowe w firmie

- warunki dostawy INCOTERMS a stawka 0% w eksporcie

- dokumentacja potwierdzająca eksport towarów

- FAKTURA VAT w rozliczeniach zagranicznych - obowiązkowe elementy w dokumentacji

- termin zakończenia transakcji - wpływ na opodatkowanie i wartość realną transakcji

- dane sprzedawcy i kupującego wymagane do przeprowadzenia transakcji i ich wpływ na cenę sprzedawanego i kupowanego towaru,

- rozliczanie zaliczek w eksporcie towarów

- korygowanie eksportu towarów

- usługi pomocnicze do eksportu towarów – rozliczanie, dokumentowanie

3. Dostawa towarów poza terytorium kraju – kontrowersje poz. 11 w VAT-7 w ujęciu praktycznym

- jakie dostawy towarów stanowią dostawę dla której podatnikiem jest nabywca

- dostawa z montażem – zasady rozliczania i dokumentowania

- fakturowanie dostawy dla której podatnikiem jest nabywca

- termin rozliczania dostawy nie podlegającej opodatkowaniu na terytorium PL

- zaliczki w dostawie towarów poza terytorium polski

- rozliczenie transakcji niepodlegających opodatkowaniu w deklaracjach podatkowych

4. Świadczenie usług zagranicznych – zasady rozliczania (warsztaty praktyczne)

- zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi niepodlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych

- problematyka rejestracji do systemu VIES – obowiązki podatnika VAT

- dokumentacja usług zagranicznych

- podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,

- pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług

- pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania, pojęcie zwykłego miejsca pobytu

- stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

- miejsce świadczenia a miejsce opodatkowania

- zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

- szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników

- usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

- moment powstania obowiązku podatkowego

5. WAŻNE ! Podobieństwa i różnice – porównanie rozliczania sprzedaży zagranicznej

- terminy rozliczania – obowiązek podatkowy

- kursy walut

- rozliczanie zaliczek

- dokumentowanie transakcji dla kontrahenta

- sposób dokumentowania i ewidencjonowania w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 
Podatek VAT 2017 – Zakupy w obrocie zagranicznym

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 15 listopada 2017 (środa) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

Szkolenie przeprowadzane w formie warsztatów nie jest prowadzone od podstaw, a zatem osoby początkujące powinny wybrać kurs 4 modułowy weekendowy.

CEL:

Zakup od kontrahentów zagranicznych jest transakcją neutralną, która coraz częściej jest kontrolowana przez organy podatkowe. WNT, IMPORT USŁUG oraz import towarów są ulubionymi obszarami kontroli organów podatkowych. Coraz częściej zmieniają się wytyczne US i MF odnośnie dowodów, jakie powinien posiadać podatnik, w celu udowodnienia, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warto zapoznać się z nowymi wytycznymi na 2017 r., które wykreowała linia orzecznicza polskich sądów oraz orzecznictwo ETS.

PROGRAM:

1. Zakup towarów od kontrahentów unijnych – warsztaty praktyczne

- zakres wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyłączenia i transakcje zrównane z WNT

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

- miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – schematy opodatkowania

- przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL

- nieodpłatna dostawa z innego kraju UE, darowizna z kraju UE a WNT

- obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

- podatek naliczony i terminy odliczania w WNT

- faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki

- podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania

- WNT a podatek VAT zapłacony za granicą

- rabaty a podstawa opodatkowania WNT, upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania

- dowód wewnętrzny, puste faktury w WNT, korekty WNT

- przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

- braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego

- późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT

- paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE

- TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE w zakupie

- koniec neutralności VAT w WNT – nowe zasady 2017

2. Import usług – warsztaty praktyczne

- zakres importu usług – kontrahenci unijni i z krajów trzecich

- odliczenie VAT z tytułu importu usług

- import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT

- import usług a zwolnienie podmiotowe

- reklamacje w imporcie usług

- dokumentowanie w imporcie usług

- termin rozliczenia czyli moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

- import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju

- usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru

- usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT

- pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.

- rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011

- podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika

- podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji

- podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji

- usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania

- siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT

- stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT

- zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług

3. Nabycie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - warsztaty praktyczne

- jakie nabycia towarów stanowią dostawę dla której podatnikiem jest nabywca

- nabycie z montażem – zasady rozliczania i dokumentowania

- fakturowanie po stronie nabywcy dostawy dla której podatnikiem jest nabywca

- termin rozliczania po stronie nabywcy dostawy nie podlegającej opodatkowaniu na terytorium PL

- zaliczki rozliczane przez kupującego w dostawie dla której podatnikiem jest nabywca

- rozliczenie transakcji niepodlegających opodatkowaniu w deklaracjach podatkowych

4. Porównanie transakcji zakupu – podobieństwa i różnice

- sposób dokumentowania i ewidencjonowania

- termin rozliczenia podatku naliczonego

- termin rozliczenia podatku należnego

- kurs waluty do rozliczeń VAT

- zaliczki w transakcjach zakupowych

- rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE

 

Karta zgłoszenia

 


* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie oraz ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty należy przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną -bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia (bez powiadomienia) po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 
Podatek VAT – praktyczne problemy i metody ich rozwiązań

Uprzejmie informujemy o konieczności zmiany terminu szkolenia zaplanowanego na 11 października 2017 roku na czwartek 14 grudnia 2017roku. Powodem odroczenia terminu są ciągle pojawiające się zmiany w nowelizacji przepisów VAT. Chcąc spełnić Państwa oczekiwania, pragniemy przedstawić tematykę szkolenia w najbardziej aktualnym stanie prawnym. Dodatkowo, z uwagi na grudniowy termin wykładu, program szkolenia zostanie poszerzony o podsumowanie roku 2017.


Osoby, które przesłały kartę zgłoszenia oraz dokonały opłaty, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w nowym terminie względnie rezygnację.

I. „Podatek VAT – praktyczne problemy i metody ich rozwiązań” ,

które odbędzie się w nowym terminie 14 grudnia 2017 (czwartek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

PROGRAM ZOSTANIE UZUPEŁNIONY O NOWE ZAGADNIENIA

Celem warsztatów jest kompleksowe omówienie ważnych problemów podatnika VAT.

1. Akcje promocyjne w firmie 2017 - zasady rozliczania i dokumentowania

* W jaki sposób rozliczyć i udokumentować rabat towarowy
* Jak rozliczyć rabat towarowy w obrocie krajowym
* Jak rozliczyć rabat towarowy w obrocie wewnątrzwspólnotowym
* Jak rozliczyć i udokumentować rabaty pośrednie
* Jak rozliczyć skonto
* Czy przyznanie skonta wymaga wystawienia faktury korygującej
* Jak wyznaczyć moment obniżenia VAT z tytułu sprzedaży krajowej spowodowanego przyznanym skontem
* Jak wyznaczyć moment rozliczenia VAT z tytułu WNT w związku z otrzymanym skontem
* Jak rozliczyć wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej
* Czy przy zakupie nagrody podatek VAT podlega odliczeniu
* Czy trzeba wykazać podatek należny przy przekazaniu nagrody
* Jak rozliczyć sprzedaż premiową, gdy klient za przyznaną mu nagrodę ponosi symboliczną odpłatność
* Jak rozliczyć premię pieniężną
* Czy nieodpłatne przekazanie klientom katalogów i ulotek podlega opodatkowaniu VAT
* Czy można odliczyć cały VAT przy nabyciu kompleksowej usługi reklamowej
* PRZYKŁADY PRAKTYCZNE – KAZUSY PODATNIKÓW VAT

2. Świadczenia na rzecz pracowników 2017– skutki dla rozliczenia VAT

a) Świadczenia na rzecz pracowników, które mogą być finansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowych

- Dlaczego świadczenia na rzecz pracowników finansowane ze środków ZFŚS nie podlegają VAT

- Jak rozliczyć dopłaty do wczasów dla rodziny pracownika lub kolonii dla jego dzieci sfinansowane z ZFŚS lub ze środków obrotowych

- Jak rozliczyć przekazanie pracownikom karnetów sportowych sfinansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowych

b) Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom biletów do kina lub teatru

c) Czy istnieje ryzyko szacowania podstawy opodatkowania w przypadku poniesienia przez pracownika częściowej odpłatności za otrzymane świadczenie

d) Świadczenia na rzecz pracowników finansowane wyłącznie ze środków obrotowych

- Jak rozliczyć VAT przy bezpłatnym dowozie pracowników do/z pracy

- Jak rozliczyć przekazanie pracownikom pakietów medycznych

- Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom do spożycia wody, napojów i kawy

- Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom do spożycia kanapek, owoców, słodyczy i innych przekąsek

- Jak rozliczyć VAT przy zakupie kwiatów wręczanych pracownikom

- Jak rozliczyć VAT od przekazywanych pracownikom prezentów okolicznościowych

- Jak rozliczyć VAT przy zakupie nekrologów i wiązanek pogrzebowych w związku ze śmiercią pracownika lub byłego pracownika

- Jak rozliczyć VAT z tytułu nieodpłatnego użyczenia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

3. Rozliczanie zakupu biletów lotniczych – problemy rozliczania VAT

* Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup biletu lotniczego
* Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup usługi pośrednictwa w zakupie biletów lotniczych
* Czy zakup biletu na trasie rozpoczynającej lub kończącej się w Polsce stanowi import usług
* Czy zakup biletów na trasach przebiegających w całości poza terytorium Polski stanowi import usług
* Jak rozliczyć zakup biletów lotniczych na trasach krajowych dokonywane u zagranicznego przewoźnika

4. Jak rozliczać koszty wysyłki towarów w VAT

* Koszty wysyłki jako element podstawy opodatkowania
* Dokumentowanie kosztów wysyłki stanowiących element podstawy opodatkowania
* Koszty wysyłki nieuwzględniane w podstawie opodatkowania
* Praktyczne przykłady i orzecznictwo sądowe

5. Jak rozliczyć w VAT koszty podróży służbowej

a) Wydatki związane z użytkowaniem samochodu

- Przejazd autostradami

- Opłaty za parkingi

- Wynajem samochodu w kraju

- Wynajem samochodu za granicą

- Naprawa samochodu

- Zakupy na stacji benzynowej

- Udostępnienie samochodu pracownikowi przed rozpoczęciem podróży służbowej

- Ewidencja przebiegu pojazdu w podróży służbowej

b) Zakup posiłków i noclegów

c) Zakup biletu samolotowego lub kolejowego

- Bilet lotniczy

- Bilet kolejowy

d) Faktura za przejazd taksówką

e) Obciążenie kontrahenta kosztami podróży służbowej

f) Zakup kart pre-paid za granicą.

* * * * * * * * * *

Koszt szkolenia obejmuje materiały w formie elektronicznej, certyfikat udziału oraz gorące napoje (kawa, herbata). Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie oraz ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty należy przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną -bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia, po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

Karta zgłoszenia

 


Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

Podatek od towarów i usług - omówienie wybranych zagadnień przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. oraz projektowanej na 2018 r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej tzw. podzieloną płatność
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) (godziny zostaną podane później)    w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Krzyszto [ ... ]


Podsumowanie zmian w podatkach na 2018 rok
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędą się 20 stycznia 2018 (sobota) godz. 9:00 – 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan  Krzysztof Budasz – doradca [ ... ]


Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym
28/08/2017
article thumbnail

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pa [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2016 Realizacja: intermedialna.pl