Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Wojewoda – doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczony i ceniony wykładowca.

 

PROGRAM:

 

1. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
- Zmiany, od 19 lipca 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r., w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).
- Przegląd projektowanych zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie CIT i PIT.
2. Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku bądź darowizny.
3. Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie katalogu zawodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów dla twórców.
4. Objęcie, od 1 lipca 2018 r., mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK KR, WB, MAG, PKPIR, FA itp.).
5. Nowe regulacje, od 30 czerwca 2018 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwestycji.
6. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
- Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
- Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
- Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
- Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.


- Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
- Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
- Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
- Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
- Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
- Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
- Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
- Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
- Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu.
- Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.
- Pozostałe zmiany.
7. Najważniejsze zmiany w 2017 r.:
- Nowe regulacje, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
- Rozszerzenie, od 1 stycznia 2017 r., w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych, biletów lotniczych itp. od podmiotów zagranicznych.
- Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
- Pozostałe zmiany.
8. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.
9. Koszty uzyskania przychodów między innymi:
a) Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
b) Kary umowne, odszkodowania. Orzecznictwo,
c) Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Orzecznictwo.
d) Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
e) Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.
18. Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych.
19. Obowiązki firmy jako płatnika:
a) Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji,
b) Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło – zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
c) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.
20. Pozostałe zagadnienia.
21. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

* * * * * * * * * *
Odpłatność za szkolenie, prowadzone przez T.Wojewodę wynosi 180,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 280,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 7 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia oraz prawo jego odwołania w przypadku zbyt małej frekwencji lub przyczyn niezależnych od WSP.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

 

 

 

 
PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”

 


„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”

Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.

Korzyści dla uczestników:
● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji      zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,
● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,
● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,
●  zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,
● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na  bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.

Profil uczestnika:  każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto  w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące  wartość zawodową na rynku pracy.

Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK  - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

Terminy zajęć w godzinach  8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

13 październik  (sobota);  14 październik 2018 r. (niedziela);
20 październik (sobota);  21 październik 2018 r. (niedziela)

Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu

Cena obejmuje : materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.

Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

PROGRAM

„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego  w 2018 r. po nowelizacji przepisów”13 paźdz. 2018 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części
ćwiczeniowej.

1.  1.  Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową
2.    Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT
3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:
czynności opodatkowane za zasadach WDT,
przemieszczenia towarów po krajach UE
przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika
czynności wyłączone z WDT
4.    Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT
5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
6.   Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania
7.   Warunki zastosowania stawki 0% VAT
● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie
● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT
● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji       w WDT
● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE
8.  Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta
9.  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika
● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę
● dokumentowanie WDT – uchwała NAS
● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%
● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie
● faktura korygująca w WDT
● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT
● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT
10.  Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
● obniżenie ceny
● wymiana towaru na niewadliwy
● naprawa towarów
● zwrot wywiezionego towaru
● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej
● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT
11.   Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości
12.   Usługi związane bezpośrednio z WDT
13.   Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski
● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów    od XII 2008
14.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE
15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.

14 paźdz. 2018 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.

1.   Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów
2.   Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
3.   Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
4.   Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT
5.   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT
6.   Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym  i wyłączonych
● czynności zrównane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i ich dokumentacja
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi
● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL
● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT
8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:
● darowizna z kraju UE a WNT
● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy
9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki
● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki
10. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania
● inne należności a podstawa opodatkowania
● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu
● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą
● rabaty a podstawa opodatkowania WNT
● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania
● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania
● import usług transportowych a WNT
11.  Dokumentowanie WNT
● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT
● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych
● zwrot i wymiana towarów
● naprawa towarów w związku z reklamacją
● nadwyżki, niedobory w ramach WNT
● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego
13.  Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
14.  Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego
15.  Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT
16.  Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE

20 paźdz. 2018 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE

Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VAT UE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.

1.  Transakcje wielostronne
● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych
● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,
● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,
● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi
● sprzedaż towarów w składzie celnym
● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE
● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego
● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów
● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru
● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca
2. Magazyny konsygnacyjne
● pojęcie magazynów konsygnacyjnych
● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny
● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego
● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce
3.  Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● pojęcie nowego środka transportu
● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT
● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE
● rozliczanie nabycia samochodu
● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną
● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT
● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT
4.  Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych
● rejestracja podatnika VAT UE
● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne
● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe
● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.
● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.
● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.
5.               Przesłanki należytej staranności w VAT – NOWOŚĆ 2018
6.     Elementy umów, zamówień, warunków handlowych z kontrahentami
7.             Odpowiedzialność pracowników za uchybienia w rozliczeniu transakcji zagranicznych.


21 paźdz. 2018 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym

Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność rozpoznania transakcji pod kątem, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.
Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.

Usługi zagraniczne
1.  Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi nie podlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych
2.   Zasady rozliczania usług zagranicznych
● dokumentacja usług zagranicznych
● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,
● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług
● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania
● pojęcie zwykłego miejsca pobytu
● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia
3.   Usługi świadczone na rzecz podatników
● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników
● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników
● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
● moment powstania obowiązku podatkowego
4.   Import usług
● pojęcie importu usług
● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.
● odliczenie VAT z tytułu importu usług
● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT
● import usług a zwolnienie podmiotowe
● reklamacje w imporcie usług
● faktura wewnętrzna w imporcie usług
● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy
● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju
● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru
5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.
6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.
7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011
● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika
● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika
● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji
● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji
● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania
● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT
● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT
● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT
8.  Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług
● usługi związane z nieruchomościami
● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych
● usługi pośrednictwa
● usługi wynajmu
● usługi niematerialne
● usługi na rzeczach ruchomych
● przerób uszlachetniający
● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych
● usługi restauracyjne i cateringowe
● usługi turystyczne
9.  Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług

 

Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.


Korzyści dla uczestników:

● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji      zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,

● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,

● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,

●  zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,

● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na  bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.


Profil uczestnika:  każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto  w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące  wartość zawodową na rynku pracy.


Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK  - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.


Terminy zajęć w godzinach  8:30 – 14:45 (6 h 15 min):


13 październik  (sobota);  14 październik 2018 r. (niedziela);

20 październik (sobota);  21 październik 2018 r. (niedziela)


Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu


Cena obejmuje : materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.


Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.


PROGRAM


„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego  w 2018 r. po nowelizacji przepisów”
13 paźdz. 2018 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów


Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części

ćwiczeniowej.


1.  1.  Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową

2.    Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT

3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:

czynności opodatkowane za zasadach WDT,

przemieszczenia towarów po krajach UE

przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika

czynności wyłączone z WDT

4.    Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT

5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych

6.   Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania

7.   Warunki zastosowania stawki 0% VAT

● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie

● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT

● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji       w WDT

● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE

8.  Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta

9.  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika

● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę

● dokumentowanie WDT – uchwała NAS

● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%

● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie

● faktura korygująca w WDT

● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT

● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT

10.  Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

● obniżenie ceny

● wymiana towaru na niewadliwy

● naprawa towarów

● zwrot wywiezionego towaru

● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej

● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT

11.   Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości

12.   Usługi związane bezpośrednio z WDT

13.   Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski

● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów    od XII 2008

14.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE

15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.


14 paźdz. 2018 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów


Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.


1.   Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów

2.   Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

3.   Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

4.   Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT

5.   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

6.   Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym  i wyłączonych

● czynności zrównane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i ich dokumentacja

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi

● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL

● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT

8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:

● darowizna z kraju UE a WNT

● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy

9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki

● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki

10. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania

● inne należności a podstawa opodatkowania

● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu

● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą

● rabaty a podstawa opodatkowania WNT

● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania

● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania

● import usług transportowych a WNT

11.  Dokumentowanie WNT

● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT

● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych

● zwrot i wymiana towarów

● naprawa towarów w związku z reklamacją

● nadwyżki, niedobory w ramach WNT

● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego

13.  Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

14.  Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego

15.  Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT

16.  Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE


20 paźdz. 2018 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE


Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VAT UE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.


1.  Transakcje wielostronne

● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych

● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,

● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,

● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi

● sprzedaż towarów w składzie celnym

● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE

● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego

● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów

● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru

● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca

2. Magazyny konsygnacyjne

● pojęcie magazynów konsygnacyjnych

● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny

● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego

● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce

3.  Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● pojęcie nowego środka transportu

● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT

● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE

● rozliczanie nabycia samochodu

● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną

● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT

● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT

4.  Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

● rejestracja podatnika VAT UE

● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne

● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe

● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.

● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.

● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.

5.               Przesłanki należytej staranności w VAT – NOWOŚĆ 2018

6.     Elementy umów, zamówień, warunków handlowych z kontrahentami

7.             Odpowiedzialność pracowników za uchybienia w rozliczeniu transakcji zagranicznych.21 paźdz. 2018 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym


Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność rozpoznania transakcji pod kątem, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.

Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.


Usługi zagraniczne

1.  Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi nie podlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych

2.   Zasady rozliczania usług zagranicznych

● dokumentacja usług zagranicznych

● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,

● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług

● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania

● pojęcie zwykłego miejsca pobytu

● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia

3.   Usługi świadczone na rzecz podatników

● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników

● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

● moment powstania obowiązku podatkowego

4.   Import usług

● pojęcie importu usług

● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.

● odliczenie VAT z tytułu importu usług

● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT

● import usług a zwolnienie podmiotowe

● reklamacje w imporcie usług

● faktura wewnętrzna w imporcie usług

● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy

● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju

● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru

5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.

6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.

7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011

● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika

● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika

● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji

● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji

● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania

● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT

● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT

● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT

8.  Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług

● usługi związane z nieruchomościami

● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych

● usługi pośrednictwa

● usługi wynajmu

● usługi niematerialne

● usługi na rzeczach ruchomych

● przerób uszlachetniający

● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych

● usługi restauracyjne i cateringowe

● usługi turystyczne

9.  Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług


 


Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

    home
    Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko